Lamaland Gars am Kamp

Regina and Herbert Schauer
Horner Straße 506
A-3571 Gars/Kamp
Austria

Tel: 0043 680 31 28 955
h.schauer@gmx.net